หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

งานธุรการและกำลังพล

หน้าที่รับผิดชอบของงานธุรการและกำลังพล

งานงบประมาณและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบของงานงบประมาณและการเงิน

งานทะเบียนประวัติอาชญากร

หน้าที่รับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติอาชญากร