บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

   ผู้บังคับบัญชา ฝอ.ศพฐ.5

พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์

พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว  เมษพันธุ์

ผกก.ฝอ.ศพฐ.5
พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล

พ.ต.ท.หญิง สุพิน  โกศลบัณฑิตกูล

รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.5 (อำนวยการ)
พ.ต.ท.หญิง กัญญาภัค โตจันทร์

พ.ต.ท.หญิง กัญญาภัค  โตจันทร์

รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.5 (วิทยาการ)
พ.ต.ท.หญิง มัลลิกา เมืองมูลชัย

พ.ต.ท.หญิง มัลลิกา  เมืองมูลชัย

สว.ฝอ.ศพฐ.5 (อำนวยการ)
พ.ต.ท.หญิง พัชรียา เฉียบแหลม

พ.ต.ท.หญิง พัชรียา  เฉียบแหลม

สว.ฝอ.ศพฐ.5 (การเงินและพัสดุ)
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ เทียมแสน

พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ  เทียมแสน

สว.ฝอ.ศพฐ.5 (วิทยาการ)