งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

งานตรวจสอบประวัติบุคคล

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1. ยื่นเอกสารหรือคำขอตรวจสอบประวัติพร้อมด้วยบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท/คน
3. รับบัตรคิว และนั่งรอรับบริการ
4. พิมพ์ลายนิ้วมือ
5. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติฯทางไปรษณีย์

กรณีไม่พบประวัติ : ภายใน 7 วันทำการ กรณีพบประวัติ : ภายใน 15 วันทำการ
หากไม่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติฯ ภายในเวลาที่กำหนด ติดต่อ โทร.054218400