HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, September 20

/ 31 pages
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
Site Map Page 1 - Generated by www.xml-sitemaps.com
ฟอนท์พิมพ์เลขไทยทางแป้นพิมพ์
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ |ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
worldtime : ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
แผนที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
โค๊ดรหัสสี : ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
Google Pagerank
Sitemap Submitter
Spider View
Meta Tag Analysis
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/druglaw%202537.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/rule_drug_c2_2543.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/specialist%20ethic.pdf
คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานดีเอ็นเอ
นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/kor.torror_rule2550.pdf
Facebook ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/safety-chemical.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Document%20manual%20pfsc5.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/suggestion-chem.docx
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/InvestigationRule2546.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/exhibits2546.pdf
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/policy2014.pdf
    
chemdic/ 72 pages
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=category
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=a
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=b
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=c
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=d
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=e
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=f
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=g
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=h
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=i
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=j
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=k
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=l
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=m
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=n
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=o
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=p
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=q
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=r
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=s
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=t
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=u
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=v
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=w
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=x
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=y
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=z
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ก
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ข
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฃ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ค
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฅ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฆ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ง
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=จ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฉ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ช
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ซ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฌ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ญ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฎ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฏ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฐ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฑ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฒ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ณ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ด
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ต
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ถ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ท
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ธ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=น
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=บ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ป
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ผ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฝ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=พ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฟ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ภ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ม
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ย
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ร
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ล
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ว
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ศ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ษ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ส
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ห
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฬ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=อ
http://www.scdc5.forensic.police.go.th/chemdic/dictionary.php?action=browse&keyword=ฮ
    
complain/ 1 pages
ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
    
forum/ 374 pages
เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง -
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558 -
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2558 -
พิธีมอบทุน ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปี 2558 ให้กับบุตร -ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด -
พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำร -
โครงการอาหารกลางวัน -
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.2557 – มี.ค.2558 -
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และการประดับยศ แก่ข้าราชการตำรวจ -
การฝึกอบรมการใช้กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวนและผู้ช่วยฯ ของ ศพฐ.5 -
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ ศพฐ.5 -
กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 -
กิจกรรมตามโครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด -
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ 28 มกราคม 2558 -
ศพฐ.5 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ/พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2558 -
งานวันรัฐพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558 -
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ -
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ -
งานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558 -
Top Topics
Top Topics
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
ประชุมบริหาร ศพฐ.5 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6 ส.ค.2558 -
พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5 -
พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่ -
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ เมื่อ 25 กันยายน2556(มีคลิป จาก YouTube) -
กิจกรรม 5 ส. -
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน -
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 -
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -
คำสั่ง ตร.ที่ 523/2557 ลง 29 ก.ย.2557 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง -
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(+บัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ) -
คำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการฯ -
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน จากอดีต - ปัจจุบัน ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 -
เตือนภัย "แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(Update!รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเอาเงินชาวเกาหลี ) -
สาระน่ารู้ด้านไอที -
เข้าสู่ระบบ -
สมัครสมาชิก -
ส่งรหัสยืนยันการใช้งานอีกครั้ง -
คู่มือผู้ใช้ SMF: บทนำ -
กำหนดค่าสำหรับการค้นหา -
เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง: ปฏิทิน -
ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย -
พิมพ์หน้านี้ - ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เข้าสู่ระบบ -
Sitemap -
พิมพ์หน้านี้ - ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้ - ประชุมบริหาร ศพฐ.5 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6 ส.ค.2558
พิมพ์หน้านี้ - พิธีมอบทุน ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปี 2558 ให้กับบุตร -ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด
พิมพ์หน้านี้ - พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำร
พิมพ์หน้านี้ - โครงการอาหารกลางวัน
พิมพ์หน้านี้ - ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.2557 – มี.ค.2558
พิมพ์หน้านี้ - ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และการประดับยศ แก่ข้าราชการตำรวจ
พิมพ์หน้านี้ - การฝึกอบรมการใช้กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวนและผู้ช่วยฯ ของ ศพฐ.5
เข้าสู่ระบบ -
พิมพ์หน้านี้ - โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ ศพฐ.5
พิมพ์หน้านี้ - พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5
พิมพ์หน้านี้ - พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ -
พิมพ์หน้านี้ - พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พิมพ์หน้านี้ - การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ เมื่อ 25 กันยายน2556(มีคลิป จาก YouTube)
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ -
พิมพ์หน้านี้ - การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมตามโครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ -
พิมพ์หน้านี้ - โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ 28 มกราคม 2558
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 14 สิงหาคม 2556 -
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรม"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 14 สิงหาคม 2556
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ได้ทำการฝึก วิชาการฝึกสำหรับตำรวจ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 -
พิมพ์หน้านี้ - ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ได้ทำการฝึก วิชาการฝึกสำหรับตำรวจ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เข้าสู่ระบบ -
พิมพ์หน้านี้ - ศพฐ.5 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ/พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2558
พิมพ์หน้านี้ - งานวันรัฐพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558
พิมพ์หน้านี้ - งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน -
พิมพ์หน้านี้ - งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน
งานราชพิธี"วันฉัตรมงคล" 5 พฤษภาคม2557 -
พิมพ์หน้านี้ - งานราชพิธี"วันฉัตรมงคล" 5 พฤษภาคม2557
งานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 -
พิมพ์หน้านี้ - งานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ศพฐ.5 ร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช -
พิมพ์หน้านี้ - ศพฐ.5 ร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิมพ์หน้านี้ - ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ
พิมพ์หน้านี้ - งานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 / พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 -
พิมพ์หน้านี้ - พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 / พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
พิมพ์หน้านี้ - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
พิมพ์หน้านี้ - พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
พิมพ์หน้านี้ - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมี -
พิมพ์หน้านี้ - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมี
พิมพ์หน้านี้ - คำสั่ง ตร.ที่ 523/2557 ลง 29 ก.ย.2557 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง
จรรยาบรรณผู้ชำนาญการ -
พิมพ์หน้านี้ - จรรยาบรรณผู้ชำนาญการ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551+แก้ไขเพิ่มเติม 2553 -
พิมพ์หน้านี้ - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551+แก้ไขเพิ่มเติม 2553
พิมพ์หน้านี้ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(+บัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ)
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ประเภทเอกสาร -
พิมพ์หน้านี้ - คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ประเภทเอกสาร
คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ -
พิมพ์หน้านี้ - คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
ภาพแสดงลักษณะรูปพรรณสร้อยคอและสร้อยข้อมือ -
พิมพ์หน้านี้ - ภาพแสดงลักษณะรูปพรรณสร้อยคอและสร้อยข้อมือ
พิมพ์หน้านี้ - คำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการฯ
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 -
พิมพ์หน้านี้ - ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557
พิมพ์หน้านี้ - ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน จากอดีต - ปัจจุบัน ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การสืบสวน(ฉบับที่2) พ.ศ.2546 -
พิมพ์หน้านี้ - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การสืบสวน(ฉบับที่2) พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา(ฉบับที่3) พ.ศ.2546 -
พิมพ์หน้านี้ - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา(ฉบับที่3) พ.ศ.2546
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง -
พิมพ์หน้านี้ - นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
แบบตัวอย่าง หนังสือนำส่ง วัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 -
พิมพ์หน้านี้ - แบบตัวอย่าง หนังสือนำส่ง วัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อ -
พิมพ์หน้านี้ - ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อ
เรื่องทั่วไป - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำหรือให้ความรู้ทั่วไป
การคำนวณค่าความอ้วนของร่างกาย(ดัชนีมวลร่างกาย) -
พิมพ์หน้านี้ - การคำนวณค่าความอ้วนของร่างกาย(ดัชนีมวลร่างกาย)
เตือนภัย "แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(Update!รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเอาเงินชาวเกาหลี ) -
พิมพ์หน้านี้ - เตือนภัย "แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(Update!รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเอาเงินชาวเกาหลี )
เตือนภัยโจรปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์(Updated! รวบผู้ต้องหาโจรกรรมรถรายใหญ่อีสาน) -
พิมพ์หน้านี้ - เตือนภัยโจรปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์(Updated! รวบผู้ต้องหาโจรกรรมรถรายใหญ่อีสาน)
หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง - ผบช.สพฐ.ตร.ได้อนุมัติให้ ศพฐ.5 มีอำนาจในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภทงานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง
หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง -
พิมพ์หน้านี้ - หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง
ขยายขีดความสามารถการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ -
พิมพ์หน้านี้ - ขยายขีดความสามารถการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558 -
พิมพ์หน้านี้ - ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558
พิมพ์หน้านี้ - สาระน่ารู้ด้านไอที
เข้าสู่ระบบ -
เข้าสู่ระบบ -
เข้าสู่ระบบ -
เข้าสู่ระบบ -
เข้าสู่ระบบ -
Ccleaner โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง+ในการลบข้อมูลในแฟลสไดร์ฟให้หมดจด ฟรีแวร์ น่าใช้มาก -
เร่งคลี่คดีปริศนา! พบปิกอัพ2ผัวเมียที่ถูกอุ้มฆ่า3ปีก่อนฯ (Updated!ประหาร'หมอสุพัฒน์-ลูก' ฆ่าอำพราง'แ -
จีนจี้สอบเหตุฆ่าหมู่กะลาสีเรือในไทย(updated! ศาลจีนฉีดยาพิษประหาร "หน่อคำ" แล้ว) -
ทหารส่งรถชนหมอมุกให้กับตร.แล้ว(update!คดีหมอมุกขึ้นศาล พอ.ปฏิเสธ)+มีคลิป -
ฆ่านายก อบจ.ลพบุรีกลาง กทม.(update! รวบอีกทีมฆ่านายกเจี๊ยบกลางกรุง) -
ดวลเดือด-ฆ่าลูก สส.ชาดา เหตุซิ่งรถเปิดไฟสูง(update! ศาลโคราชตัดสินจำคุกมือปืนสังหาร"ฟารุต"ลูกชาย ส.ส -
"บอส" ลูกชายผู้บริหาร "กระทิงแดง" มอบตัว(Update!"บอส" ทายาทกระทิงแดง อ้างป่วยเลื่อนพบอัยการ-จ่อออกหม -
โจรบุกปล้นสินสอดลูกสาวปลัดคมนาคม (update!ยึดทรัพย์ปลัดสุพจน์ ร่ำรวยผิดปกติ46ล้าน) -
รัวยิงดับเจ๊หญิงเศรษฐีนีหมู่บ้านจัดสรร(update!ผู้ต้องหายิง"เจ้หญิงหัวหิน"มอบตัว) -
ไหม้คาเทรลเลอร์ 'ลัมโบร์กินี่-เฟอร์รารี่' สูญเฉียด 100 ล.(UPDATE!ดีเอสไอย้ายรถหรูไฟไหม้คืนกรมศุลฯ) -
ความเร็วกระสุนตก ::กรณีศึกษา- การยิงปืนขึ้นฟ้า + คดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยิงปืนแล้วกระสุนตก) -
รัวยิง! 'ประชา ประสพดี' ส.ส.เพื่อไทยบาดเจ็บ(update!สั่งไม่ฟ้อง!จ้างวานฆ่า สส.ฯ ) -
ไฟไหม้ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน -
ส่งศพ'ภาวนา'ผ่า ดับปริศนา ญาติเชื่อโดนฆ่า(updated!1 ปีแห่งการจากไป ‘ภาวนา ชนะจิต’ ปริศนาจมน้ำโยงมรดก -
คนร้ายจ่อยิงแกนนำสำคัญต้านถ่านหินท่าทรายดับ(update!ศาลสมุทรสาคร ตัดสินประหารมือจ้างฆ่า "ทองนาค" ) -
ล่าอิหร่านบึ้มป่วนสุขุมวิทผวาภัยก่อการร้าย(Update!ศาลจำคุกตลอดชีวิตอิหร่านปาบึ้มสุขุมวิทอีกคนโดน15ปี -
ยิงเผาขนดับ ผกก.สภ.ไทรงาม คาดปมขัดแย้งรับเหมาก่อสร้าง(updated!พิพากษาประหารชีวิต!มือปืนมูเซอ รับจ้าง -
พบศพที่3ฆ่ายัดกระสอบ "น้องการ์ตูน"อายุ10 เดือน(update!คุมตัว 'หมอยันต์' ทำแผน) -
ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC -
เผยชื่อ126รายมือปืนดาวรุ่ง (Update! จับมือปืนอันดับ1 หน้าคุกบางขวาง ก่อคดี-โชกโชน!) -
เงินเดือนของข้าราชการตำรวจ ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 -
ยิงถล่มนายกเล็กสงขลาดับ(update!เอ็ม16ยิงถล่มดับผู้ต้องหาฆ่าอดีต"นายกเล็กสงขลา" ) -
รัว6นัดคา‘ปอร์เช่’ ฆ่าโหด! เอ็กซ์-จักรกฤษณ์(Update! 'หมอนิ่ม-แม่'ขึ้นศาล ปฏิเสธจ้างวานฆ่า 'เอ็กซ์' ) -
ฆ่าปาดคอแกนนำเสื้อแดงแพร่51 (มีคลิป) -
ภาระกิจ ของ พล.ต.ต. พล วิทยานนท์ ผบก.ศพฐ.5 -
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
สลดพบศพสาวมูเซอวัย 16 ฝังเขตบ่อทิ้งขยะ (update! รวบฆาตกรโหดสาวมูเซอฝังดิน ) -
ลวง "กุ่ย ท่าพระจันทร์" ยิงดับคาวัด (update! จับฆ่า"เซียนกุ่ย") -
เชียงใหม่ : ฆ่าโหดสาวคาราโอเกะหมกห้องน้ำโรงแรมดัง -
ระทึกกลางเมืองภูเก็ต โจรปล้นทอง กวาดสร้อยหนัก 200 บ.(update!คุมตัวโจรแสบจี้ทอง) -
จับตายโจรชิงรถกลางกรุงฆ่า2ศพ -
ล่า2ลูกจ้างพม่า ฆ่าปาดคอ แม่นางเอกหนัง(update! จับแล้ว!ฆาตกรฆ่าปาดคอแม่ดาราสาว) -
ฆ่าแม่บ้านหมกแบงก์ออมสิน(update!รวบ ผจก.แบงก์ฆ่าโหดแม่บ้าน) -
ซัลโวเจาะขมับ "นายกฯโกวิทย์" ดับ (update!จับ'นายกอบต.'จ้างฆ่า นายกเล็ก) -
จับ สท.เมืองท่าโขลง พร้อมพวกตั้งแท่นผลิตยาบ้า(มีคลิป) -
ดักยิงเสี่ยกาแฟ“ลาวิต้า”ดับคาสวนสาธารณะ (updated!รวบแล้วมือปืนยิงเสี่ยกาแฟ) -
เหี้ยมยิงโจ๋ ร้านเน็ต ต่อหน้าลูกค้า จนล้มกลิ้งดับคาที่ (update!ผู้ต้องหามอบตัว) -
รวบพ่อค้ายาเสพติด ขับแหกด่าน ตร.ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ 5 กก.(update!รวบด.ต.ประชาชื่นค้ายา สารภาพค้ -
ลูกชายตามหาพ่อชาวญี่ปุ่น-อาจารย์สอนภาษา หายตัวลึกลับ-เปิดห้องเจอสาว-คราบเลือดติดรถ -
โจรปล้นร้านทองกวาดไป 100 บาท ( update! ภ.2 จับคนร้ายปล้นร้านทอง จ.ระยอง ) -
แฮ็กข้อมูลเอทีเอ็ม (Update!จับรัสเซีย สกิมเมอร์เอทีเอ็ม กดเงินทั่วกทม. จนมุมที่โคราชฯ) -
จับตาย"ตั้ม นักรบ"ยิงสู้ตำรวจ -
หนุ่มใหญ่โหดยิง 16 นัดฆ่าชายชู้-ลากศพประจาน -
โหด!!!วางบึมรถนายก อบต.ปราจีนฯ อาการร่อแร่ -
โปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware -
ไอ้โม่งไล่ยิงถล่มอดีตกำนันดังดับสยองต่อหน้าฝูงชน -
ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC -
พิมพ์หน้านี้ - ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์, โซเชียลเนทเวิร์ค ของหน่วยงาน หรือกลุ่มงานใน ศพฐ.5 -
พิมพ์หน้านี้ - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์, โซเชียลเนทเวิร์ค ของหน่วยงาน หรือกลุ่มงานใน ศพฐ.5
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ - เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว
วัดเชียงราย ถนนบ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง -
วัดพระธาตุจอมปิง บ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จว.ลำปาง -
สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง -
พินิจนคร : นครลำปาง -
ล้านนามากกว่ามหัศจรรย์ (ลำปาง) -
เพลงลำปาง นครแห่งความสุข... -
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
วัดม่อนจำศิล -
วัดพระธาตุลำปางหลวง -
เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง ลืมรหัสผ่าน -
คู่มือผู้ใช้ SMF: ลงทะเบียน -
คู่มือผู้ใช้ SMF: เข้าสู่ระบบ -
คู่มือผู้ใช้ SMF: ข้อมูลส่วนตัว -
คู่มือผู้ใช้ SMF: โพสต์กระทู้ -
คู่มือผู้ใช้ SMF: ข้อความส่วนตัว -
คู่มือผู้ใช้ SMF: ค้นหา -
คู่มือผู้ใช้ SMF: บทนำ -
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร - รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด
คำสั่ง ตร. ที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย. 2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย ฯ -
เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 -
ประมวลการระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 23 การปฏิบัติราชการ พ.ศ.2557 -
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลการระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีฯ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2555 -
การใช้คำย่อในราชการตำรวจ -
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(การจัดลำดับอาวุโส) -
การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน -
การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง -
การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2555 -
พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554 -
ภาระกิจ ของ พล.ต.ต. พล วิทยานนท์ ผบก.ศพฐ.5 -
ร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ -
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -
ผบก.ศพฐ.5 ตรวจความพร้อม ศปก.พฐ.จว.เชียงใหม่ -
ผบก.ศพฐ.5 ตรวจความพร้อม ศปก.พฐ.จว.พะเยา -
เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพูด ของ บก.อก.สพฐ.ตร. -
นักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ดูงานที่ ศพฐ.5 -
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านระบบ Video conference -
ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Video conference ของ ศปก.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2558 -
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร -
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 -
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ผ่านระบบ Video conference -
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน มิถุนายน 2558 -
การประชุมบริหาร ศพฐ.5 ครั้งที่ 3/2558 -
รับชมการถ่ายทอดสด "พิธีเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558" -
พิมพ์หน้านี้ - การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านระบบ Video conference
พิสูจน์หลักฐานตำรวจในข่าว - นำข่าวที่พบใน นสพ.,นสพ.ออนไลน์, ฟรีทีวีฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานของ สพฐ.ตร.
ภ.จว.ลำปาง - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง
ภ.จว.ลำพูน - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำพูน
ภ.จว.เชียงใหม่ - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่
ภ.จว.เชียงราย - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย
ภ.จว.แม่ฮ่องสอน - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ภ.จว.น่าน - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.น่าน
ภ.จว.พะเยา - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.พะเยา
ภ.จว.แพร่ - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แพร่
หน่วยงานอื่นๆ - หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัด ภ.5
แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - แจ้งผลตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร - แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ
หน่วยงานอื่นๆ - หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขึ้นกับ ภ.6
มุมคลายเครียด - นำเรื่องสนุก ๆ ขำขำ น่าหัวเราะ แปลกๆฯลฯ เพื่อผ่อนการทำงาน ทำให้จิตใจแจ่มใส อมยิ้ม ยิ้มหรือหัวเราะได้
เรื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ไอทีฯลฯ - สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไอที แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับรู้ไม่มากก็น้อย
แนะนำเว็บไซต์ - แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ให้ความรู้ ที่อาจนำมาประยุกต์การใช้งาน
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำในการส่งวัตถุพยานเอกสารเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร - สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
Sitemap -
Sitemap -
Sitemap -
Sitemap -
Sitemap -
พิมพ์หน้านี้ - ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Video conference ของ ศปก.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2558
พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุในการจำลองเหตุการณ์ตรวจคดีเกี่ยวกับวัตถุระเบิด -
พิมพ์หน้านี้ - พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุในการจำลองเหตุการณ์ตรวจคดีเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
กิจกรรมการฝึกโยคะเพี่อสุขภาพ ณ อาคาร ศพฐ.5 -
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมการฝึกโยคะเพี่อสุขภาพ ณ อาคาร ศพฐ.5
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.เชียงราย -
พิมพ์หน้านี้ - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.เชียงราย
กำชับการดำเนินการการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 25 -
พิมพ์หน้านี้ - กำชับการดำเนินการการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 25
การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ ผลการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฯ -
พิมพ์หน้านี้ - การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ ผลการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฯ
พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ลำพูน -
พิมพ์หน้านี้ - พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ลำพูน
พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา -
พิมพ์หน้านี้ - พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา
ศพฐ.5 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ -
พิมพ์หน้านี้ - ศพฐ.5 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พล.ต.ต.หญิง สุนีย์ หาญชัยวัฒน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.น่าน -
พิมพ์หน้านี้ - พล.ต.ต.หญิง สุนีย์ หาญชัยวัฒน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.น่าน
อุดมคติของตำรวจ -
พิมพ์หน้านี้ - อุดมคติของตำรวจ
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ที่ 1/2556 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน(เก่าแล้ว) -
พิมพ์หน้านี้ - ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ที่ 1/2556 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน(เก่าแล้ว)
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556 -
พิมพ์หน้านี้ - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556
คณะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาดูงาน ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 -
พิมพ์หน้านี้ - คณะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาดูงาน ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 - “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
บทสวดมนต์ -
องค์ใดพระสัมพุทธ (Homage to the Buddha) -
คิริมานนทสูตร -
พระพุทธทำนาย -
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ถวายหลอดไฟเข้าพรรษา -
พุทธศาสดา - การ์ตูนพุทธประวัติ(Animation) -
แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อธรรมะทาง Facebook -
เข้าสู่ระบบ -
โครงการ “ตำรวจไทยใจสะอาด” -
พิมพ์หน้านี้ - โครงการ “ตำรวจไทยใจสะอาด”
พิมพ์หน้านี้ - บทสวดมนต์
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2556 -
พิมพ์หน้านี้ - การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 17 กรกฎาคม 2556 -
พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 17 กรกฎาคม 2556
พิมพ์หน้านี้ - ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคลในงานขออนุญาตใบขับขี่สาธารณะและสมัครงานของเอกชน -
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวท.(สบ 1)-(สบ 4) ระดับ บช. ประจำปี 2558 -
เข้าสู่ระบบ -
เข้าสู่ระบบ -
ติดต่อสอบถาม - ช่องทางในการติดต่อสอบถาม ความต้องการของประชาชน หรือข้าราชการตำรวจ ว่าต้องการทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงาน
ถาม ตอบ ปัญหาต่างๆ - สำหรับถามตอบปัญหาที่ต้องการทราบหรืออื่นๆ
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำการส่งวัตถุพยานเพื่อให้ตรวจพิสูจน์
แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 -
คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยาน DNA -
คำแนะนำในการส่งวัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ -
คำแนะนำในการส่งวัตถุพยานเอกสารเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ -
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ - สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ
ความเร็วกระสุนตก ::กรณีศึกษา- การยิงปืนขึ้นฟ้า + คดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยิงปืนแล้วกระสุนตก) -
ความเร็วกระสุนตก ::กรณีศึกษา- การยิงปืนขึ้นฟ้า + คดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยิงปืนแล้วกระสุนตก) -
การเรียกชื่อ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถ -
การสังเกต จดจำ ตำหนิรูปพรรณคนร้าย/ยานพาหนะ -
"อดุลย์" จับมือ "จรัมพร" สร้างพฐ.อาเซียน คลี่คดีลึกลับซับซ้อน -
ประกาศแล้ว ! ยกระดับซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 -
กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบ -
กฎกระทรวงกำหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างฯ -
ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody) -
คลิปนาทีโหด.ปาดคอชิงทัพย์ -
เว็บ Computer Forensic -
คำแนะนำในการส่งของกลางตรวจพิสูจน์ -
การรักษาสถานที่เกิดเหตุ -
การสังเกต จดจำ ตำหนิรูปพรรณคนร้าย/ยานพาหนะ -
ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ กับการดำเนินคดีอาญา -
Youtube- งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ3 -
Youtube- งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ2 -
    
guestbook/ 18 pages
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
    
mwhois/ 3 pages
Matt's Whois lookup
Matt's Whois lookup
Matt's Whois lookup
    
resizepicture/ 1 pages
Resize Image - ปรับขนาดภาพ