• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 - 20 ม.ค.66

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 20 มกราคม 2023 17:36

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอ ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

Pol.Capt.Kittisak

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ...ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอ ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

Pol.Capt.Kittisak

ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

Pol.Capt.Kittisak

ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566


Pol.Capt.Kittisak

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ... การซื้อวัสดีวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ... มกราคม 2566