• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.หนองโสน จว.พิจิตร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5, 30 มกราคม 2018 15:33

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป
[shadow=red,left]กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5[/shadow]
สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

เลขหนังสือ                           ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขรายงาน         วันที่แจ้ง
 
ตช 0021(พจ).(17)/

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5
สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

เลขหนังสือ                           ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขรายงาน         วันที่แจ้ง
 
ตช 0021(พจ).(17)/1678     13 พ.ย.64       ร.ต.อ.สุรัตน์ อ่อนจู                  ต.287/2564         29 พ.ย.64

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5

เลขหนังสือ                           ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขรายงาน           วันที่แจ้ง
 
ตช 0021(พจ).(17)/1678     13พ.ย.64            ร.ต.อ.สุรัตน์ อ่อนจู       ตฝ 0382,ตอ 0385/64   7 ธ.ค.64