• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.บางมูลนาก

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 26 ตุลาคม 2016 16:12

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

  เลขหนังสือนำส่ง              ลงวันที่                   พนักงานสอบสวน            เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่            วันที่แจ้ง

 1. ตช 0021(พจ).5/2439     12 ต.ค.2565     ร.ต.อ.เกรียงไกร เกษรปัญโญ             0032.83/399                       18 พ.ย.2565     23 พ.ย.2565   

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

#1

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย