• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ดอกคำใต้

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:37

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ดอกคำใต้


fingerprint05

#1
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 
  เลขหนังสือนำส่ง           ลงวันที่               ชื่อพนักงานสอบสวน               เลขงาน                     วันที่แจ้ง          

 

#2
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ดอกคำใต้  จว.พะเยา
     เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่                  ชื่อพนักงานสอบสวน                 เลขรายงาน               วันที่แจ้ง       

0020(พย).68/419                   23 ก.พ. 66             ร.ต.อ.วิชัย ชัยวรณ์                    05-66-02570           17 มี.ค. 66
0020(พย).68/4636                 22 ก.พ. 66             ร.ต.อ.องอาจ หาที                    05-66-02576           21 มี.ค. 66
0020(พย).68/655                   24 ก.พ. 66             ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์ ขัดผาบ             05-66-02582           21 มี.ค. 66
0020(พย).68/835                   13 มี.ค.. 66             ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์ ขัดผาบ             05-66-03824           29 มี.ค. 66

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05

#3
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

 
                   เลขหนังสือนำส่ง                  ลงวันที่          ชื่อพนักงานสอบสวน                       เลขงาน              วันที่แจ้ง
1. 0020(พย).68/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#4
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                       ลงวันที่             พนักงานสอบสวน           เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่             ลงวันที่                   วันที่แจ้ง


 หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

#5
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

            เลขหนังสือ                        ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน           เลขรายงาน           ลงวันที่             วันที่แจ้ง 
 
1. ที่ ตช 0020(พย).68/663       24 ก.พ. 2566       ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์  ขัดผาบ        0738/2566       13 มี.ค. 2566     14 มี.ค. 2566
2. ที่ ตช 0020(พย).68/655       24 ก.พ. 2566       ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์  ขัดผาบ        0822/2566       22 มี.ค. 2566     23 มี.ค. 2566
3. ที่ ตช 0020(พย).68/834       13 มี.ค. 2566       ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์  ขัดผาบ        0935/2566       22 มี.ค. 2566     23 มี.ค. 2566
#6
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์


   
เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่                 พนักงานสอบสวน                  เลขหนังสือ กคพ.ที่       ลงวันที่      

ตช 0020(พย).68/

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

#7
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ


    เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน                  เลขงาน                     วันที่แจ้ง
       0020(พย).68/

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5
 


0020(พย).68/837    13 มี.ค.2566   ร.ต.อ.ไชยสิทธิ์ ขัดผาบ   66405-09-011   23 มี.ค.66

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย