• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ภูกามยาว

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:35

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ภูกามยาว


#1
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา
เลขหนังสือ                              ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน        วันที่แจ้ง  
         
ตช 0020(พย).6(12)/

#2
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน


         เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน          ลงวันที่                    วันที่            

1. ที่ 0020(พย).6(12)/ส่งของกลางที่มีปลอกและหัวกระสุน (รวมลูกกระสุนปราย) ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจ

#3
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 
เลขหนังสือนำส่ง                  ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน                       เลขงาน                         เลขรายงาน               วันที่แจ้ง
         

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05

#4
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5
สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา
เลขหนังสือ                              ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน        วันที่แจ้ง  
         
ตช 0020(พย).6(12)/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#5
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                    ลงวันที่         พนักงานสอบสวน          เลขหนังสือ กคพ. ที่         ลงวันที่                 วันที่แจ้ง          

#6
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์


   เลขหนังสือนำส่ง      ลงวันที่         พนักงานสอบสวน    เลขหนังสือ กคพ.ที่     ลงวันที่      วันที่แจ้ง          
 

หมายเหตุให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ โดยระบุ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย