เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 => ข้อความที่เริ่มโดย: พ.ต.ท.อัครเดช นิมาลา ที่ มิถุนายน 26, 2014, 02:40:06 PMหัวข้อ: แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อธรรมะทาง Facebook
เริ่มหัวข้อโดย: พ.ต.ท.อัครเดช นิมาลา ที่ มิถุนายน 26, 2014, 02:40:06 PM
      ตามคำสั่ง ศพฐ.5 ที่ 150/2557 ลง 24 มิ.ย.2557  แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพิธีการ ศาสนพิธี หรือการจัดพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีและสมเกียรติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ศึกษาธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด นั้น

       คณะทำงานได้จัดสร้างสื่อธรรมะทาง Facebook ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรม ในชื่อ เพจ “พระธรรมคำสอนและแนวทางปฏิบัติธรรม” โดยมี พ.ต.ท.อัครเดช นิมาลา นวท.(สบ ๓) กอส.ศพฐ.๕ เป็นผู้ดูแลเพจ สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และแนวทางการปฏิบัติธรรม สามารถเข้าไปถูกใจเพจ ของ Facebook และแชร์บทความ เพื่อจะได้เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งด้วย

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/1424549984486861?ref=hl