เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 04, 2012, 10:32:37 AMหัวข้อ: ประกาศแล้ว ! ยกระดับซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 04, 2012, 10:32:37 AM
ประกาศแล้ว ! ยกระดับซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

(http://upic.me/i/nd/pseudoephedrine_.jpg) (http://upic.me/show/34413971)

ดาวน์โหลด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/062/64.PDF


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/062/62.PDF


(http://upic.me/i/ex/pseudo1.jpg) (http://upic.me/show/34413975)

(http://upic.me/i/kp/pseuod.jpg) (http://upic.me/show/34413972)หัวข้อ: Re: ประกาศแล้ว ! ยกระดับซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 12, 2012, 09:51:27 AM
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔
เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๑๘
-----------

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๑) มาตรา ๖ (๓) และ
มาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
      ข้อ ๑ ให้ยกเลิก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ลำดับที่ ๒๕ ซูโดอีเฟดรีน
(PSEUDOEPHEDRINE) ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และลำดับที่ ๓๗ เฟนนิลโพรพาโนลามีน
(PHENYLPROPANOLAMINE) ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
      ข้อ ๒ ให้เพิ่มรายการวัตถุที่ออกฤทธิ์ ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDRINE) และ
เฟนนิลโพรพาโนลามีน (PHENYLPROPANOLAMINE) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๒ ลำดับที่
๓๙ และลำดับที่ ๔๐ ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง
ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ฯ
(ฉบับที่ ๑๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
      ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำหรับวัตถุออกฤทธิ์ ลำดับที่ ๓๙ และสำหรับวัตถุออกฤทธิ์ ลำดับที่ ๔๐ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
               ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
                           กร ทัพพะรังสี
                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


..........................

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๑๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง  ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๑๘
-------------

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๑ (๔)  แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. ๒๕๑๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา
ธารณสุข  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ออกประกาศไว้ดัง
ต่อไปนี้
       ข้อ ๑  ให้เพิ่มรายการวัตถุออกฤทธิ์  ซาลีพลอน (ZALEPLON)  เป็นวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๒ ลำดับที่ ๓๘ ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๙๗ ( พ.ศ.
๒๕๓๙)  เรื่อง  ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. ๒๕๑๘  ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๑๐๖)  พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
       ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นต้นไป
 
                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
                          กร  ทัพพะรังสี
                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


....................


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๐๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง  ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๑ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ   ๑   ให้เพิ่มรายการวัตถุออกฤทธิ์ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันดับที่ ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศ ฉบับที่ ๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐
   ข้อ   ๒   ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันสำหรับวัตถุออกฤทธิ์ ลำดับทื่ ๓๕  และ หนึ่งร้อยแปดสิบวันสำหรับวัตถุออกฤทธิ์ลำดับที่ ๓๖ และ ๓๗  นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
                                 รักเกียรติ  สุขธนะ
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


หัวข้อ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 11:07:26 AM
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(http://upic.me/i/o3/d6012555.jpg) (http://upic.me/show/35979477)