• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ข่าว:

ศพฐ.5 ยินดีต้อนรับ

Main Menu

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
รวมข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทู้: 206
กระทู้: 105

โพสต์ล่าสุด: 20 มกราคม 2023 17:54 เอกสารประกวดราคาซื้อวัสด... โดย Pol.Capt.Kittisak

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ศพฐ.5
ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

กระทู้: 95
กระทู้: 78

โพสต์ล่าสุด: 20 มกราคม 2023 18:43 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา... โดย Pol.Capt.Kittisak

กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร
รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด

กระทู้: 1,367
กระทู้: 663

โพสต์ล่าสุด: 20 มกราคม 2023 20:56 ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยม... โดย Pol.Capt.Kittisak

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ของหน่วย การให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือแก่ประชาชนและสื่อมวลชน

กระทู้: 29
กระทู้: 27

โพสต์ล่าสุด: 30 มกราคม 2023 14:18 ประกาศ ศพฐ.5 เรื่อง เจตน... โดย Pol.Capt.Kittisak

ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ
นำระเบียบ คำสั่ง  กฎหมาย ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ของตำรวจ

กระทู้: 293
กระทู้: 157

โพสต์ล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2021 16:15 พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประม... โดย chusit

คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทู้: 143
กระทู้: 130

โพสต์ล่าสุด: 01 พฤศจิกายน 2021 13:30 ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา... โดย chusit

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ
สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ

กระทู้: 74
กระทู้: 19

โพสต์ล่าสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2018 13:50 วิดีโอสาธิตการใช้งานชุดเ... โดย Pol.Capt.Kittisak

โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5
"ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์" เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ

กระทู้: 18
กระทู้: 9

โพสต์ล่าสุด: 01 กันยายน 2014 13:42 พระพุทธทำนาย โดย chusit

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.5

ภ.จว.ลำปาง
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง

กระทู้: 212
กระทู้: 26

ภ.จว.ลำพูน
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำพูน

กระทู้: 80
กระทู้: 16

ภ.จว.เชียงใหม่
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่

กระทู้: 271
กระทู้: 48

ภ.จว.เชียงราย
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย

กระทู้: 194
กระทู้: 30

ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

กระทู้: 98
กระทู้: 20

ภ.จว.น่าน
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.น่าน

กระทู้: 120
กระทู้: 24

โพสต์ล่าสุด: 23 ธันวาคม 2022 14:17 ต่อ: สภ.เรือง โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

ภ.จว.พะเยา
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.พะเยา

กระทู้: 77
กระทู้: 13

ภ.จว.แพร่
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แพร่

กระทู้: 128
กระทู้: 22

หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัด ภ.5

กระทู้: 6
กระทู้: 6

โพสต์ล่าสุด: 03 สิงหาคม 2021 10:45 กลุ่มงานการข่าว (ศวข.ชม)... โดย chusit

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA สภ.ในสังกัด ภ.6

แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

กระทู้: 2
กระทู้: 2

โพสต์ล่าสุด: 30 มกราคม 2014 11:17 คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยา... โดย chusit

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
แจ้งผลตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 17
กระทู้: 17

โพสต์ล่าสุด: 23 มิถุนายน 2020 14:19 แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเ... โดย chusit

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 19
กระทู้: 19

โพสต์ล่าสุด: 04 พฤศจิกายน 2021 12:27 สภ.พุเตย โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 28
กระทู้: 22

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 19
กระทู้: 17

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 19
กระทู้: 17

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 18
กระทู้: 17

โพสต์ล่าสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2021 17:18 ขอให้พนักงานสอบสวนเพิ่มก... โดย chusit

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 7
กระทู้: 7

โพสต์ล่าสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2021 17:17 ขอให้พนักงานสอบสวนเพิ่มก... โดย chusit

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 14
กระทู้: 13

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ

กระทู้: 16
กระทู้: 15

โพสต์ล่าสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2021 17:16 ขอให้พนักงานสอบสวนเพิ่มก... โดย chusit

หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขึ้นกับ ภ.6

กระทู้: 3
กระทู้: 3

โพสต์ล่าสุด: 05 พฤศจิกายน 2020 12:07 ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์งานตรวจเอกสาร พื้นที่ ภ.6 และใกล้เคียง

คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำในการส่งวัตถุพยานเอกสารเพื่อให้ตรวจพิสูจน์

กระทู้: 2
กระทู้: 2

โพสต์ล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2015 09:08 คู่มือปฏิบัติงานด้านการต... โดย admin_01

หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง
ผบช.สพฐ.ตร.ได้อนุมัติให้ ศพฐ.5 มีอำนาจในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภทงานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง

กระทู้: 2
กระทู้: 1

โพสต์ล่าสุด: 09 มีนาคม 2015 15:42 คู่มือปฏิบัติงานด้านการต... โดย admin_01

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

กระทู้: 14
กระทู้: 13

โพสต์ล่าสุด: 15 ธันวาคม 2022 10:26 อุ้มผาง โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

กระทู้: 11
กระทู้: 10

โพสต์ล่าสุด: 30 กันยายน 2022 11:45 หล่มเก่า โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

กระทู้: 17
กระทู้: 13

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

กระทู้: 11
กระทู้: 10

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

กระทู้: 11
กระทู้: 9

โพสต์ล่าสุด: 02 ธันวาคม 2022 14:24 ต่อ: สภ.เมืองสุโขทัย โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

กระทู้: 12
กระทู้: 10

โพสต์ล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2022 15:49 ต่อ: สภ.นาอิน โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

กระทู้: 5
กระทู้: 5

โพสต์ล่าสุด: 26 มกราคม 2023 15:54 สภ.เขาบางแกรก โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

กระทู้: 9
กระทู้: 8

สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

กระทู้: 7
กระทู้: 7

โพสต์ล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2021 16:36 สภ.ทรายทองวัฒนา โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ศพฐ.5

ติดต่อสอบถาม
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม ความต้องการของประชาชน หรือข้าราชการตำรวจ ว่าต้องการทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงาน

กระทู้: 3
กระทู้: 2

โพสต์ล่าสุด: 11 กันยายน 2022 10:39 Re: อยากทราบความต้องการ ... โดย chusit

หมวดคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ไอที

เรื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ไอทีฯลฯ
สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไอที แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับรู้ไม่มากก็น้อย

กระทู้: 55
กระทู้: 29

โพสต์ล่าสุด: 19 ตุลาคม 2020 11:49 Bridgefy - Offline Messa... โดย chusit

แนะนำเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ให้ความรู้ ที่อาจนำมาประยุกต์การใช้งาน

กระทู้: 37
กระทู้: 28

โพสต์ล่าสุด: 09 ตุลาคม 2015 14:12 ทำให้เว็บไซต์ของคุณสามาร... โดย admin_01

หมวดหมู่ทั่วไป

สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ
เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว

กระทู้: 59
กระทู้: 14

โพสต์ล่าสุด: 26 ตุลาคม 2021 09:32 Re: วัดพระธาตุดอยพระฌาน ... โดย chusit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวที่น่าสนใจ/ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทู้: 0
กระทู้: 0

เรื่องทั่วไป
สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำหรือให้ความรู้ทั่วไป

กระทู้: 335
กระทู้: 130

โพสต์ล่าสุด: 26 ตุลาคม 2020 10:40 กฎกระทรวงการขอและการออกใ... โดย chusit

4,264 กระทู้ใน 1,932 หัวข้อ โดย 294 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: parinya7415
กระทู้ล่าสุด: "ต่อ: สภ.ไผ่โทน" (วันนี้ เวลา 15:04)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้ออนไลน์

ออนไลน์: 15 ผู้มาเยือน, 0 ผู้ใช้  - ออนไลน์มากที่สุดวันนี้: 45 -  ออนไลน์มากที่สุดตลอดกาล: 223 (10 กันยายน 2022 09:31)